Tag Archives: Wales

Wrexham, Wales: HMP Berwyn sabotaged during construction – Prison structurally unsound

It is important to announce one week before the opening of HMP Berwyn that two of the houseblocks in the prison are structurally unsound due to sabotage in 2015.

After our action in May 2015 where machinery was sabotaged, we knew that to regularly attempt to attack the prison would be impossible due to the prison walls being built around the site. After intensive research, it soon became apparent that we could have a dramatic effect with little effort.

In July 2015, a strong acidic powder was poured into the excavations of the groundfloor slabs of two of the prisons’s houseblocks. This has made two of these buildings structurally unsound – their foundations will eventually crumble and the buildings could collapse over time.

Given that the strength of these slabs has been greatly reduced, intrusive investigations and a full re-build of these houseblocks would be necessary before attempting to cage people in these buildings.

This action is dedicated to every human being that has died in the prison system at the hands of the State.

Anarchwaethus

in German

[UK] Women and Trans* Week of Action Against the Prison Industrial Complex / Aduniad Menywod a Phobl Trans* yn erbyn y cyd-berthynas diwydiannol carchar

Prisons destroy lives. The British Government intend to build 9 new mega prisons by 2020, while more & more women and trans* folk are caged and brutalised in our prison system. The enormous weight of supporting loved ones in prisons is carried by us who emotionally, financially and practically labour to support people in prison while caring for those left behind. The prison industrial complex has been built on white supremacy. It is a racist institution with people of colour vastly over represented with growing racist border controls, raids & more. The prison system is part of the continuous state assault & long history of patriarchy & gender-conformity that we contend with every day.

This week is an attempt to reclaim our lives.

Click here to continue reading the call-out (also in Welsh).

*

Mae carchardai yn dinistrio bywydau. Bwriad Llywodraeth Prydain yw adeiladu 9 mega garchar newydd erbyn 2020, tra bod mwy o fenywod a phobl thrans yn cael eu caethiwo a’u trin yn giaidd yn ein system garchar. Mae’r pwysau enfawr o gefnogi’r sawl ydym yn eu caru yn y carchar yn disgyn arnom ni sydd yn llafurio’n emosiynol, ariannol ac yn ymarferol i gefnogi pobl sydd wedi eu carcharu tra yn ogystal â hyn rydym yn gofalu am y gweddill sydd wedi eu gadael ar y tu allan. Mae’r cyd-berthynnas diwydiannol carchar yn dwyn ein bywydau gennym. Mae hefyd yn sefydliad hiliol ble mae pobl nad ŷnt yn wyn eu croen yn sicr wedi eu gorgynrychioli. Mae’n rhan o ymosodiad parhaol a hanes hir o batriarchaeth a chydymffurfiaeth-rhywedd yr ydym yn ei frwydro pob dydd.

Mae’r wythnos hon yn ymgais at adennill ein bywydau.

in German

Welsh translation of Reclaim the Fields – Towards a world without prisons

Wrecsam, Cymru: Ail-Feddiannu’r Caeau – Tuag at byd heb garchardai

O’r 28ain Awst i’r 2il o Fedi 2015, fe atynodd Gwersyll Ryngwladol Ail-Feddianwn y Caeau dros 130 o bobl i Wrecsam, i wrthsefyll ‘Project Carchar Gogledd Cymru,’ ac adeiladu yr ail garchar mwyaf yn Ewrop. Cynhalwyd  y digwyddiad yng Ngwersyll Amddiffyn y Gymuned Borras, gwersyll a sefydlwyd i wrthwynebu ffracio yn yr ardal, yr oedd yr ymgynulliad yma o bobl yn ceisio i gysylltu brwydrau tir ag ymwrthedd i’r cymhleth diwydianol carchar (the prison industrial conplex) (1) a mecanweithiau parhaus o drais gan y wladwriaeth a difeddiant.

Cysylltu brwydrau

O ddydd Sadwrn i ddydd Llun, yr oedd rhaglen cynhwysfawr o weithdai, trafodaethau a gweithgareddau ymarferol. Fe wnaeth pobl wneud cysylltiadau rhwng brwydrau yn ymwneud a’r system carchardai, sofraniaeth bwyd, ffiniau, ac agweddau eraill ar y byd ar ol cau y tiroedd comin. Fe wnaeth nifer o’r gweithdai archwilio i greulondeb y system carchar, cyflwyno’r cymleth diwydiant carchardai, y brwydrau parhaus dros garcharorion IPP, carchardai i’r sawl nad ynt yn fodau dynol a sut y mae carchardai yn ymwneud â brwydrau rhywedd a cwiar, yn ogystal a hyn yn ystod y penwythnos fe ddatblygwyd cynllun permaddiwylliant ar gyfer y gwersyll a dechreuodd pobl gweithio ar yr ardd berlysiau, system biochar a phaneli solar ar gyfer y safle.

Byth ar pen eich hunain, Byth yn angof

Drwy gydol y gwersyll fe ddigwyddodd nifer o weithredodd. Yn ystod y nos, cymerodd pobl systemau sain, uwchseinyddion, ac offerynnau gwneud sŵn eraill i garchardai lleol er mwyn dangos carcharorion nad ydynt yn cael eu hanghofio ac nid un ar pen eu hunain. Fe ymwelwyd a HMP Stoke Heath, HMP Drake Hall a HMP Altcourse. Ymwelwyd a rhain i gyd, gyda llawer o garcharorion yn gweiddi yn ôl a yn curo eu drysau. Yr oedd pobl yn bloeddio “If you hate the screws, clap your hands” o dan lleuad llawn.
Fel rhan o Wythnos Ryngwladol Unoliaeth gyda Carcharorion Anarchaidd, fe wnaeth plant yn y gwersyll wneud baner ar gyfer garcharor anarchaidd o Wledydd Prydain, Emma Sheppard. Cafodd llythyrau eu hysgrifennu a straeon carcharorion eu rhannu. Cafodd baneri hefyd eu gwneud ar gyfer gymrodyr ar dag ac ar amodau mechnïaeth gormesol nad oedd yn gallu cyrraedd yr ymgynulliad o ganlyniad i hyn.

Yn y Strydoedd

Roedd yna hefyd gweithredoedd ar y stryd fawr, gyda pobl yn dosbarthu taflenni am y carchar yn Wrecsam a sut y gallant gymryd rhan yn y frwydyr yn ei herbyn. Ar ddydd Llun yr oedd protest yn erbyn Tirlunio P & A. Nhw yw tirlunwyr y carchar ac maent wedi darparu nifer o ffensys a deunyddiau i’r carchar. Fe wnaeth pobl ymweld a’i canolfan arddio cyhoeddus. Ymwelwyd a hysbyswyd cwsmeriaid am eu rôl yn ehangu carchar.

Blocâd drwy’r dydd ar y Carchar

Ar ddydd Mawrth y 1af o Fedi fe wnaeth tua 20 o bobl rwystro tair porth mynediad i’r safle adeiladu Mega-Garchar Wrecsam. Yr oedd y weithred syml hon yn hawdd i gydlynu, a gyda heddlu a staff y safle yn ddryslyd a heb baratoi,  cafwyd effaith fawr heb angen llawer o ymdrech. Cafodd ciw o dryciau eu hatal rhag mynd i mewn ac allan o’r safle, gan gynnwys cyflenwad sment enfawr oedd yn rhaid cael ei droi yn ol cyn iddo ddifetha. Yr oedd Simon Caron, Cyfarwyddwr Prosiect Lend Lease, yn ymbil protestwyr i adael wrth ddweud, “We’ve been reasonable letting you protest, please just allow this one to get through”.  Ni wnaeth unrhyw un symyd fe oedd cerbydau cyflenwi deunyddiau yn methu mynd i mewn.

Targedu cyflenwyr yn rhanbarthol

Wrth i gyfranogwyr y gwersyll rwydweithio a dod i adnabod eu gilydd, ffurfwyd grwpiau rhanbarthol i weithredu yn erbyn targedau yn eu hardaloedd eu hunain. Ymwelodd un grŵp â swyddfeydd Swydd Gaerloyw o Precast erections Cyf, y cwmni sy’n cyflenwi blociau concrid a ddefnyddir i adeiladu’r carchar. Mae mwy o weithredoedd yn cael eu cynllunio. Cysylltwch â’ch grŵp lleol i gael gwybod sut y gallwch gymryd rhan yn Ngweithredu Cymunedol yn erbyn Ehangiad Carchar.

Protest Unoliaeth yn y Llys

Ar ddydd Mercher yr 2il, fe aeth pobl o AilFeddianu’r Caeau i gefnogi dynes leol, Vanda Gillett a oedd wedi ei cyhuddo o ymosod yn ystod Blocâd Cymunedol Barton Moss. Yn dilyn rheithfarn euog, fe ffrwydrodd gwylltineb yn ei hamddiffyniad. Cafodd y llys ei feddiannu a yr oedd “ysgarmes” gyda’r heddlu y tu allan i’r llys. Cafodd pedwar o fobl eu harestio a symudodd pobl i ddangos unoliaeth yn y gorsafoedd heddlu lle oedd yr sawl a arrestwyd yn cael eu cadw.

Oherwydd yr arestiadau a bod blaenoriaeth i gefnogaeth tu allan gorsafoedd Heddlu, cafodd gweithredoedd pellach ym Manceinion wedi eu gohirio, fodd bynag, mae pobl leol sydd wedi eu cymell gan y frwydr gwrth-garchar yn awyddus i barhau i dargedu cwmnïau lleol ac oedi adeiladu y mega-garchar.

Ail-feddiannu’r Caeau, Adfer ein Bywydau

Mae adennill y Caeau yn gyster o fobl a phrosiectau ar y cyd sydd yn barod i fynd yn ôl at y tir a ail-feddianu rheolaeth dros gynhyrchu bwyd. Rydym yn benderfynol o greu dewisiadau amgen i gyfalafiaeth trwy dulliau cyd-weithredol, ymreolaethol, yn cynhyrchu dros anghenion a mentrau ar raddfa fach, gan roi theori ar waith a chysylltu gweithredu ymarferol lleol gyda brwydrau gwleidyddol byd-eang.

Mae’r gwersyll yn un rhan o’n stori. Nid ydym yn ‘ymgyrch’ na ‘chlymblaid’. Yr ydym yn bobl, prosiectau a brwydrau amrywiol yn cydgyfeirio ac ddargyfeirio ar hyd a lled Ewrop. Mae sawl ffordd y mae economeg cyfalafol yn dod i dra-arglwyddiaethu ar y tir (boed hynny drwy adeiladu carchardai, dryllio am nwy neu ecsbloetio amaethyddiaeth diwydiannol) yn berthnasol ac yn cysylltu bob un ohonom. Er y gall crynoadau a gwersylloedd gweithredu fod yn gyfyngedig yn wleidyddol, nid ydynt yn bopeth nac yn ddiwedd ar ein holl waith. Maent yn fannau ymgynnull ac yn gyfle i gymrodion i gyfarfod ac adfyfyrio’n feirniadol ar sut y brwydrau hyn yn llunio ein bywydau.

Daeth yr ymgynulliad yn fyw trwy waith grŵp anhygoel o bobl sy’n gweithio ar y cyd ac yn llorweddol. Yr oedd nifer o cyn-garcharorio a’r sawl sydd wedi cefnogi anwyliaid yn y carchar yn bressenol a fe wnaeth y profiad eu cyffwrdd. Yr oedd yr angerdd a’r casineb tuagat y system garchar yn bresennol iawn ac yn weladwy iawn. Hefyd yr oedd yr awch am rywbeth mwy, ar gyfer tyfu bwyd, adennill tir a byw yn wahanol.

Byddwn yn parhau â’n gwaith i adennill ein bywydau gan y wladwriaeth, gan ein system economaidd gyfalafol a chymdeithas carchar gormesol. Hyd nes bod OLL YN RHYDD!

Ail-Feddiannu’r Caeau, Medi 2015

(1) Diffinir yma fel buddiannau sy’n gorgyffwrdd y llywodraeth a diwydiant sy’n defnyddio gwyliadwriaeth, plismona a carchar fel atebion i broblemau economaidd, cymdeithasol a gwleidyddol.

Wrexham, Wales: Reclaim the Fields – Towards a world without prisons

From the 28th August to the 2nd September 2015, the Reclaim the Fields International Action Camp drew over 130 people to Wrexham, North Wales, to resist the ‘North Wales Prison Project,’ the construction of Europe’s second largest prison. Held at Borras Community Protection Camp, a site camp established to oppose fracking in the area, the gathering sought to link land struggles with resistance to the prison industrial complex (1) and ongoing mechanisms of state violence and dispossession.

Connecting the dots

From Saturday to Monday, a comprehensive programme of workshops, discussions and practical activities took place. People connected the dots between struggles around the prison system, food sovereignty, borders, and other aspects of the world post-enclosures. Several workshops explored the brutality of the prison system, introducing the P.I.C., ongoing struggles around IPP prisoners, nonhuman prisons and how prisons relate to gender and queer struggles, and over the course of the weekend a permaculture design was developed for the camp and people began work on a herb garden, biochar system and solar panels for the site.

Never alone, Never forgotten

Throughout the camp several actions took place. In the evenings, folk took sound systems, megaphones, and other noise making instruments to local prisons determined to show prisoners they are not forgotten and not alone. HMP Stoke Heath, HMP Drake Hall and HMP Altcourse were all visited, with many prisoners shouting back and banging their doors. Chants like “If you hate the screws, clap your hands” rang out under a full moon.
As part of the International Week of Solidarity for Anarchist Prisoners, children at the camp made a banner for UK anarchist prisoner, Emma Sheppard. Letters were written and prisoner stories shared. Banners were also made for comrades on tag and repressive bail conditions who couldn’t make the physical gathering.

In the Streets

There were also highstreet actions, with folk leafleting Wrexham about the prison and how they can get involved in fighting it. On Monday a protest was staged at P&A Landscaping. They are the prison’s landscapers and have supplied several fences and materials to the jail. In response their public garden centre was visited and customers were informed about their role in prison expansion.

Day-long Blockade of the Prison

On Tuesday 1st September, around 20 people blockaded the three access gates to the Wrexham Mega-Prison’s construction site. This simple action was easy to co-ordinate, and with confused and unprepared police and site staff, had a big effect with very little effort. A queue of trucks were prevented from entering and exiting the site, including a huge cement delivery which had to be turned away before it spoiled. Simon Caron, Project Director for Lend Lease, begged protesters to let it in saying, “We’ve been reasonable letting you protest, please just allow this one to get through”. No one budged and vehicles delivering materials failed to enter. […]

Suppliers targeted regionally

As camp participants networked and bonded, regional groups formed to take actions against local targets in their own areas. One group visited the Gloucestershire offices of Precast Erections Ltd, the company supplying concrete blocks used to build the prison. More actions are planned. Contact your local group to find out how you can get involved in Community Action on Prison Expansion.

Solidarity Protest at the Court

On Wednesday 2nd, people from Reclaim the Fields supported a local woman, Vanda Gillett who had been charged with assault during the Barton Moss Community Blockade. Following a guilty verdict, anger erupted in her defence. The court was occupied and ‘scuffles’ with the police took place outside. Four people were arrested and people moved to demonstrate at the police stations where they were being held. […]

Due to the arrests and priority of station support, further actions in Manchester were postponed, however local people motivated by the anti-prison struggle are keen to continue to target local companies and delay the construction of this super prison.

Reclaiming the Fields, Reclaiming our Lives

Reclaim the Fields is a constellation of people and collective projects willing to go back to the land and reassume the control over food production. We are determined to create alternatives to capitalism through cooperative, collective, autonomous, real needs oriented small scale production and initiatives, putting theory into practice and linking local practical action with global political struggles.

This camp is one part of our story (read the UK history here). We are not a ‘campaign’ or ‘coalition’ or a ‘mass movement’. We are diverse people, projects and struggles converging and diverging all over Europe. The manifold of ways in which capitalist economics comes to dominate the land (whether that be through the construction of prisons, drilling for gas or the exploitation of industrial agriculture) implicates and connects us all. While gatherings and action camps can be politically limited, they are not the be-all or end-all of our work. They are points of encounter, a chance for comrades to meet and critically reflect on how these struggles shape our lives. […]

The gathering came alive through the work of an incredible group of people working collectively and horizontally. Numerous ex-prisoners and people who have supported loved ones through jail were present and moved by the experience. The passion and the hate for the prison system was very present and very visible. As was the desire for something more, for growing food, reclaiming land and living differently.

We will continue our work to reclaim our lives from the state, from our capitalist economic system and oppressive prison society. Until All Are Free!

Reclaim the Fields, September 2015

(1)  Defined here as the overlapping interests of government and industry that use surveillance, policing and imprisonment as solutions to economic, social and political problems.

in Welsh

Welsh translation of direct action communiqué against Wrexham mega-prison construction site

Gweithredu Uniongyrchol yn erbyn carchar enfawr Wrecsam

Dydd Sul 17fed Mai 2015:

Neithiwr bu gweithred ar safle ail garchar fwyaf Ewrop sydd yn cael ei hadeiladu ar stad diwydiannol yn Wrecsam, Gogledd Cymru. Fe fydd y carchar enfawr hwn, os caiff ei hadeiladu, yn caethiwo mwy na 2100 o fodau dynol ar unrhyw un adeg.

Cafodd sawl peiriant cloddio ac adeiladu eu dinistrio. Cafodd slogannau eu paentio ar y ffensiau wedi eu hanner adeiladu gan gynnwys ‘Fuck Lend Lease’ a ‘Fire to the Prisons’.

Mae hyn yn rybudd i unrhyw gwmni mawr neu bach sydd yn ymwneud gyda’r prosiect carchar yng Ngogledd Cymru neu unrhyw gynllwyn arall tebyg mae’r wladwriaeth yn ei gychwyn. Rydych yn darged a fyddych yn teimlo gwewyr y dosbarth gweithiol yn ymladd nôl.

Mae’r weithred yma yn deyrnged i bob garddwn wedi ei dorri, pob ymgais at hunain laddiad, pob teulu a ddinistrwyd a phob cymunedd dan ormes a gaiff ei niweidio gan y system garchar.

*

Nodyn gan Contra Info: Cafodd Lend Lease ei wobrwyo gyda’r contract ar gyfer adeiladu carchar mawr Wrecsam, cwmni rhyngwladol sydd gysa ei bencadlys yn Awstralia.

Wales: Action against the construction of a mega-prison in Wrexham

Sunday 17th May 2015:

Last night an action took place at the site of Europe’s second largest prison in construction on Wrexham Industrial Estate in North Wales. The mega-prison, if built, will cage more than 2100 human beings at any one time.

Multiple large diggers and construction equipment had their engines destroyed. Slogans were sprayed on the half-built prison fences including ‘Fuck Lend Lease’ and ‘Fire to the Prisons’.

This is a warning to any company large or small that that is involved in the North Wales Prison Project, or any other prison building scheme that the state initiates. You are a target and you will feel the venom of the working classes fighting back.

This action is dedicated to every slit wrist, suicide attempt, destroyed family and oppressed community harmed by the prison system.

*

Note of Contra Info: Wrexham mega-prison contract was awarded to Lend Lease, a multinational company headquartered in Australia.

Wales: Call to action from Stop NATO Cymru, part of the Anarchist Action Network

Banner action, South Wales, 20.1.2014

“This year NATO will have their next summit at Celtic Manor Resort, in Newport, south Wales. In early September 2014, “world leaders” – all directly responsible for untold death, illegal torture flights, and wars fought purely to protect Western business interests and resource supply routes – will gather on the edge of this historic Welsh city. Many people from Newport, Cardiff, Bristol and beyond, will oppose the summit and use a diversity of tactics against it. We, an anti-capitalist, anti-militarist network in South Wales, plan to facilitate mobilisations and provide space for workshops, skill-shares and social events. We are organising without leaders as we do not agree with bosses or bombs. . . .”

Read the full text here.

Cardiff, Wales: Anti-prison demo on New Year’s Eve

free them all

Last night, as part of the international call out for noise demonstrations outside of prisons and detention centers, a group of anarchists and anti-authoritarians assembled at Cardiff prison, where some people set off fireworks and scattered hundreds of fliers from the top of the multi-storey car park opposite the jail (which is visible from many of the cells in the prison) whilst others sounded a siren, banged drums, threw fireworks over the wall of the prison and participated in anti-prison and anti-police chants with the prisoners, who did everything they could to communicate back to the crowd gathered outside.

The fliers read “Solidarity is our weapon – Freedom now!” on one side and “Fire to the prisons, fire to the borders, and fire to those who protect the system that’s killing us all. A.C.A.B.” on the other.

The initial group made a speedy and tactical retreat after noticing the approaching filth accompanied by a fire engine heading towards the prison. Roughly an hour later a small group returned to set off the last firework and shout some more in support of those inside.

—some anarchists.

Wales: Cardiff militants act in solidarity with comrades in France

solidarite avec les sans papiers

Several Cardiff militant activists came together on the 18th December to show solidarity with the call-out for international solidarity with Human Rights Day demonstrations in France and beyond North-West Europe on the 10th of December, and December demonstrations continuing at the ZAD (near Nantes, Loire-Atlantique) and in major French cities as part of International Migrants Day on 18/12.The Cardiff crew came from groups including the South Wales No Borders, Cardiff ABC, the new network of Cardiff squatters, and a local traveller site, just as many groups had come together on Human Rights Day to call for an end on the attacks on migrants, Roma and the homeless.

Banners with the group included statements “Against police repression”, “No-one is illegal” and “We are ungovernable” and the militants used them to block the entrance to the French consulate, symbolic of the actions of the French state which is blocking people’s normal activities and movements (not to mention rights as defined by the Universal Declaration of Human Rights, including articles 2, 7, 9, 12, 13, 14, 17, 20, 25 and parts of many others).

The group assembled just as the sun was setting on the north-eastern corner of the Welsh capital, and attached leaflets to the gate posts, ripping off a national symbol from the gate posts in the process. The leaflets, reproducing the French comrades’ call-out from December 10th in English, French, Arabic and Welsh also showed the worst of the French repression in Calais and at the ZAD. It also included images stating our solidarity with sans-papiers and militants fighting against the airport and facing the repression on their homes and struggle at the ZAD.

After posting some of these leaflets through the letter box of the consulate and deciding that the group’s message had been delivered by gathering there, we also post this message to authorities in Calais and wherever the French authorities have been involved in heavy repression.

The world is watching. We are many. We stand by those making the call-out in France, and call for all authorities to:

– end evictions of migrants, Roma, the homeless and squatters

– resettle slum dwellers in terms defined in consultation with residents, associations and local communities

– end the use of police violence against communities.

Cardiff, UK: Solidarity action for imprisoned anarchists in Turkey

At 5:00pm the 12th of June there was a banner drop and hundreds of flyers were thrown from a multi-storey car park in the centre of Cardiff, as part of the international day of soliarity for the nine imprisoned Anarchists in Turkey.

The banner read: “Free the Anarchist May-Day Prisoners In Turkey”.

The flyer read: “During the May 1st demonstrations in istanbul Turkey, the buildings of banks and multi-national corporations were targeted in a series of actions. Two weeks later, the homes of activists were simultaneously raided and sixty people were arrested in connection with these actions. Nine of these people remain detained in prison. We demand the immediate release of those nine anarchist comrades in prison. Solidarity with anarchists in Turkey.”

The flyers were blown throughout the city and many people picked them up out of interest. The banner remained on the car park the entire night, but was taken down at some point the next morning.

Total solidarity!
Fire to the banks and prisons!